Privātuma politika


Līga Krūmiņa-Krīgere
adrese: Lejas Varicēnos, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
 Tālrunis 26555539, epasts: liga_krigere@inbx.lv

POLITIKA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula)

Ar šo, Līga Krūmiņa-Krīgere (turpmāk – Pārzinis), adrese: Lejas Varicēnos, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, tālrunis 26555539, epasts: liga_krigere@inbx.lv (turpmāk – Pārzinis) informē Datu subjektu, ka:
                     (
1.  Iegūst no Datu subjekta personas datus:
Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, foto ((personas attēls (izskats, uzvedība) vai video.
2.  Datu apstrādes mērķis (nolūks (kam?)):
Starptautiskā LEADER projekta OFF GRID: DIY aktivitāšu organizēšanai:
6.      dalībnieku reģistrācijai,
7.       saziņai ar projekta potenciālajiem dalibniekiem vai dalībniekiem,
8.      lai nodrošinātu projekta organizatoriskās darbības,
9.      lai nodrošinātu un organizētu drošību (īpašuma, dzīvības un veselības),
10.  sabiedrības informēšanai par projekta norisi un īstenošanu.
3.  Datu apstrādes juridiskais pamats:
Regulas 6.panta 1.daļas:
c)      datu subjekts ir dod piekrišanu savu personas datu apstrādei;
d)      apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
g)       apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

4.  Pastāv/nepastāv (izvēlas atbilstošo ar ý) pārziņa/trešās personas leģitīmās intereses, ja datu apstrādes juridiskais pamats Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu:
Pastāv  ý    Nepastāv ¨
ü  Dalībnieku reģistrācijai;
ü  Īpašuma, cilvēka dzīvībes un veselības aizsardzībai.
ü  Projekta organizatoriskajām , koordinēšavajadzībām un informatīvo materiālu nosūtīšanai.
ü  Pasākumu plānošanai un izpildes pierādīšanai;
ü  Efektīvu vai operatīvu pārvaldības procesu nodrošināšana;
ü  Pasākuma efektivitātes nodrošināšana;
ü  Krāpniecības novēršanai;
ü  Iekšējās kārtības nodrošināšanai;
ü  Sabiedrībā svarīgām interesēm;
ü  Auditu, tematisko pārbaužu nodrošināšanai;
ü  Organizatoriskai pārvaldībai;
ü  Pamatdarbības analīze; kontrole un pārbaude;
ü  Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un uz taisnīgu tiesu;
ü  Sabiedrības interesēm.
5.  Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
ü  Strīdus vai apstākļu noskaidrošanas gadījumā - tiesas un tiesībsargājošajām iestādēm, juristiem vai advokātiem, uzraudzības iestādēm; Pārziņa pārbaudes veikšanai – auditoriem;
ü  Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā
6.  Pārzinis neparedz/paredz (izvēlas atbilstošo ar ý) nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju:
Neparedz ý         Paredz ¨
7.  Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti:
2020.gada 31.decembrim
8.      Datu subjektam pastāvāv tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un, ja tas ir iespējams,
9.      Datu subjektam pastāvāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjekts var īstenot savas tiesības,  iesniedzot pieprasījumu Pārzinim par savu tiesību īstenošanu:
9.1.    rakstveida formā klātienē, darba laikā, adresē: Lejas Varicēnos, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, tālrunis 26555539, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
9.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liga_krigere@inbx.lv
10.  Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:  info@dvi.gov.lv.
11.    Datu subjektam personas datu sniegšana ir nepieciešama, la varētu sekmīgi īstenot Starptautiskā LEADER projekta OFF GRID: DIY aktivitātes, nodrošinot dalībnieku iepriekšējo pieteikšanos un nodrošinātu pasākuma apmeklētājiem drošus apstākļus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veiktu sabiedrības informēšanu par projekta norisi.
12.  Nepastāv/pastāv (izvēlas atbilstošo ar ý) automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā.
Nepastāv ý    Pastāv ¨    

 Biedrības Smiltenei un Latvijai valdes locekle Līga Krūmiņa-Krīgere